archives

Qendra për Ndihmë Juridike e Institutit të Kosovës për Drejtësi veprimtarinë dhe funksionin e saj e ka filluar në mars të vitit 2019. QNJ në kuadër të aktiviteteve të saj ofron ndihmë juridike në fushat e përcaktuara në Programin Qasja në Drejtësi.