Obraćanje zahtevom žrtve nasilja u porodici za ostvarivanje prava na alimentaciju za žrtvu i decu

Pratite tretman zahteva žrtve nasilja u porodici za ostvarivanje prava na alimentaciju za žrtvu i decu iz Centra za Besplatnu Pravnu Pomoć́ u Kosovskom Institutu Pravde .

Svrha Centra za Pravnu Pomoć́ KIP-a je da svim građanima i strancima na Kosovu pruži jednake mogućnosti za pristup pravdi, kao i poštovanje ljudskih prava i sloboda u skladu sa utvrđenim standardima i principima Ustava Republike Kosova kao i međunarodnim instrumentima koji se primenjuju na Kosovu.

CPP KIP-a pruža besplatnu pravnu pomoć u pet specifičnih oblasti:

  • Pravna podrška ženama u ostvarivanju imovinskih prava;
  • Pravna pomoć za ostvarivanje prava iz radnog odnosa i penzije ;
  • Pravna podrška i zaštita ostvarivanja prava manjinama , interno raseljenih lica, izbeglica i tražioca azila
  • Rodno zasnovano nasilje u porodici i kompenzacija za žrtve seksualnog nasilja u ratu;
  • Pravna pomoć́ za zaštitu prava zatvorenika;
  • Pravna pomoć za zaštitu prava uzbunjivača ;
  • Pravna pomoć za zaštitu prava novinara.

Za sve ove kategorije, Centar za Besplatnu Pravnu Pomoć KIP-a, je otvoren za prihvatanje svih zahteva stranaka koje dolaze direktno u naše kancelarije, preko naše internet stranice , i preko socijalne mreže Facebook, kao i preko besplatnog telefonskog broja.

Stranke koje mogu da dobiju pomoć od Centra za Besplatnu Pravnu Pomoć KIP-a, kategorizuju se na osnovu kriterijuma koji se zasnivaju na pozitivnom zakonodavstvu kao i na kriterijumima našeg Centra, i koji obuhvataju društveni status i meritum predmeta, osnovanost predmeta kao stvarnu vrednost tužbe, argumentovanu snagu dokaza koje je izneo tužilac i mogućnost uspeha tužbe.

Takođe, CPP KIP-a poziva stranke kojima je potrebna besplatna pravna pomoć́, koje ispunjavaju kriterijume, da se jave našem centru, kako bi Vam pomogli da ostvarite svoja prava.

Potražite besplatnu pravnu pomoć́ u Centru za Besplatnu Pravnu Pomoć́ Kosovskog Instituta Pravde.